Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží a služeb ve společnosti 3DFITNESS Gym s.r.o., které spravují pobočku fitness centra společně s internetovými stránkami www.3DFITNESSGYM.cz

Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je 3DFITNESS ACADEMY s.r.o. IČO 08526966, Spisová značka: C 320430/MSPH Městský soud v Praze. Sídlo společnosti Veletržní 826/61, Holešovice, 170 00 Praha 7.

Klientem klubu se pro účely tohoto provozního řádu rozumí fyzická osoba, která uzavřela s provozovatelem smlouvu o členství, nebo které byl vstupu do klub umožněn na základě uhrazeného jednorázového vstupu či na základě jiné formy vstupu dle aktuální nabídky klubu (dále také jen „klient“).

Službami poskytovanými klubem se rozumí poskytování prostorů a zařízení klubu ke cvičení, organizování různých druhů cvičení a jiných sportovních aktivit, včetně zajištění instruktorů pro tyto aktivity a poskytování dalších placených služeb dle nabídky klubu.

Každý klient je povinen se seznámit s provozním řádem klubu, který je vyvěšen na viditelném místě na recepci klubu a řídit se tímto provozním řádem, smlouvou o členství, pokud byla uzavřena, a pokyny instruktorů či jiných osob poskytujících služby klientům klubu (personálu).

Během provozu klubu je přítomný personál, který má náležité odborné vzdělání nebo rekvalifikační kurz, který ho opravňuje k poskytování služeb nabízených klubem, a který je v případě potřeby připraven poskytnout první pomoc nebo přivolat záchrannou službu a má přístup k lékárničce, ve které jsou nezbytné přípravky k ošetření a desinfekci drobných poranění kůže, kapilárních poranění, atd.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, cvičení se účastní na vlastní nebezpečí. Každý klient si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu a tomu přizpůsobit intenzitu a délku cvičení. Před první návštěvou klubu doporučujeme klientům konzultovat vhodnost cvičení pro jejich zdravotní stav se svým lékařem. Osoby se zdravotními obtížemi (onemocnění oběhové soustavy – srdce, cévy krevní tlak, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, atd.) musí před návštěvou klubu konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Klient, který musí dodržovat zvláštní pohybový režim – omezení, o tom musí pokaždé informovat personál a následně respektovat jeho pokyny. V případě, že klient zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje využívání služeb klubu, nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen tuto skutečnost okamžitě oznámit personálu a ihned ukončit využívání služeb či ostatní sportovní aktivity. Provozovatel není odpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které mohou klientovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu či pokynů personálu provozovatele. Provozovatel není dále zodpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které si klient způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své kondice. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit provozovateli.

Pro odkládání věcí (kromě peněz a dalších cenností) jsou určeny výhradně šatní skříňky. Klient je zodpovědný za bezpečné uzamknutí své šatní skříňky. Nebude-li skříňka uzamčena, neodpovídá provozovatel za škodu na věcech v ní odložených. Klient je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Klient je povinen řádně opatrovat klíč od šatní skříňky, odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli ztrátou klíče, jeho poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty či poškození je klient povinen uhradit částku 100,- Kč jako náklady za výměnu zámku. Peníze a další cennosti nesmí být ponechány v šatních skříňkách a musí být uloženy na recepci nebo v bezpečnostních schránkách. Provozovatel neodpovídá za peníze a další cennosti neuložené uvedeným způsobem.

Provozovatel vede evidenci klientů, obsahující jejich osobní údaje. Provozovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji klientů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb (zákon o ochraně osobních údajů).

V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje nebo cvičebních pomůcek je povinností každého klienta uvedenou skutečnost oznámit personálu, který provede patřičná opatření.

Prostory a vybavení klubu jsou zajištěny v takovém stavu, aby se daly snadno čistit a v případě potřeby snadno dezinfikovat a udržovat je v takovém stavu, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a úrovni poskytovaných služeb. Před zahájením (po ukončení) provozu dle denního rozvrhu se všechny prostory klubu, šaten, a sprch umyjí teplou vodou, obsahující čistící prostředek (Savo). Personál klubu je povinen během dne utírat cvičební stroje a nářadí vodou s dezinfekčním roztokem a zařízení recepce teplou vodou s čistícím prostředkem.

V klubu platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod. Do všech prostor klubu je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby klub opustily. Pokud tak neučiní mohou být z klubu bez náhrady vyvedeny.

Ceny jednotlivých služeb a druhů nabízeného zboží jsou stanoveny samostatným ceníkem, který vydává provozovatel. Jednotlivé položky za služby a zboží lze ze strany provozovatele upravovat.

Rezervace na hodiny jsou závazné a je možné je měnit/rušit nejpozději 12 hodin před začátkem hodiny. V případě, že se klient na zarezervovaný termín nedostaví, odečítá se mu automaticky vstup z permanentky, nebo je povinen zaplatit částku odpovídající hodnotě vstupu. 

Provozovatel je oprávněn tento provozní řád kdykoli změnit, provozní řád či jeho změny nabývají účinností dnem zveřejnění v prostorách klubu.

V Praze 12.12. 2018


Reklamační řád

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Pokud Člen nesouhlasí s kvalitou poskytnutého tréninku, má možnost trénink reklamovat u provozovatele 3D FITNESS Gym, v němž má zakoupenou permanentku nebo jednorázový vstup. Případné vady na tréninku je třeba reklamovat bez zbytečného odkladu po uskutečnění příslušného tréninku danému trenérovi.

Reklamace bude vyřízena do třiceti (30) dnů ode dne, kdy byla Provozovateli písemně předána nebo sdělena odpovídající osobě. V případě kladného vyřízení reklamace bude Členovi poskytnuta odpovídající sleva z ceny uhrazené za zakoupenou permanentku nebo jednorázový vstup.

V případě nesouhlasu Člena s vyřízením reklamace je Člen oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci s žádostí o mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Podrobnosti o způsobu a podmínkách mimosoudního řešení spotřebitelského sporu jsou uvedeny Podrobnosti o způsobu a podmínkách mimosoudního řešení spotřebitelského sporu jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce na adrese www.adr.coi.cz


Odstoupení od smlouvy

V 3DF Gym máte možnost odstoupit od smlouvy do 7 kalendářních dnů od koupi služby bez udání důvodu. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání (například dopisem nebo e-mailem). Pro odstoupení od smlouvy můžete také použít jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Důležité je při tom uvést následující údaje: Vaše jméno, kontakt, název zakoupené služby a Váš podpis. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi.